За брикетите и пелетите от биомаса

Публикувано от Джейтерм ЕООД

Брикетите и пелетите са важна алтернатива на изкопаемите горива, които доминират на днешния пазар за отопление на населението. Тези възобновяеми горива имат три важни предимства : екологосъобразност, удобство и ниска цена. Ето защо пазарът на тези горива се развива твърде добре в някой европейски страни (Швеция, Австрия, Дания , Германия) Същевременно в други страни , в това число и България производството и пазарът на пелетите например срещат редица трудности , свързани главно с неконкурентноспособността им пред другите горива по отношение на цена, трудоемкост на използване , доставка и слаба информираност на потребителите.

Във връзка с горното е необходимо да се отбележи, че са налице всички необходими предпоставки за насърчаване на по-голямото пазарно навлизане на брикетите и пелетите от лигно-целулозна биомаса. В резюмиран вид те са :


- Устойчива суровинна база от възобновяема биомаса в повечето европейски страни в т.ч. и България – дървесина от горското стопанство и дървообработващата и преработващата промишленост, вторични лигно-целулозни продукти от селското стопанство.


- Устойчива тенденция в дългосрочен аспект за нарастване на цените на течните горива и ел. Енергията при запазване на цените на брикетите и пелетите, която и в настоящия момент е сравнима с цените на другите горива.


- По принцип брикетните отоплителни системи осигуряват почти същите удобства както системите за твърди горива от дървесна биомаса , а пелетните отоплителни системи са напълно автоматизирани и в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на потребителите.


- Пелетните отоплителни системи ( котли на пелети ) изискват по-малка складова площ (обем) от индивидуалните отоплителни системи с традиционна биомаса (дърва или трески)


Jterm